Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
powrót do strony głównej

Nabór 2014- elektroniczna rekrutacja do rzeszowskich przedszkoli i szkół

rozpocznie się w marcu 2014r.

    Obwód naszej szkoły:  Miłosza, Brzechwy, Kownackiej, Iwaszkiewicza, Gombrowicza, Leśmiana, Zastruże, Słowiańska, Kardynała Karola Wojtyły, Malownicza, Miła, Świętojańska, Białogórska, Familijna, Rodzinna, Majowa, Wschodnia, Doliny Strugu, Biesiadna, Ruczajowa, Białe Wzgórze, Widnokręgowa, Źródlana, Mokra Strona, Bajeczna, Stroma, Stokowa, Tyczyńska, Makuszyńskiego, Gościnna, Jachowicza, Sikorskiego (nr. nieparzyste od 323 wzwyż i parzyste od 320 wzwyż), Piaskowa, Kwiatkowskiego (nr. nieparzyste od 121 wzwyż i parzyste od 62 wzwyż), Papieska, Dębinowa, Alternatywy, Lotosowa, Senatorska (nr. nieparzyste od 1 do 155 i parzyste od 2 do 136), Jana Pawła II (nr. nieparzyste od 1 do 63 i parzyste od 2 do 62), Baśniowa.
  
   Pod adresem: https://nabor.progman.pl/rzeszow znajduje się specjalnie przygotowany system Nabór 2014.

  
Nabór na rok szkolny 2014/2015

l. Przedszkola

Określa się następujące kryteria naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,punkty przyznawane za poszczególne z nich oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

  
   1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów przyjmowane mogą być wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Rzeszowa (w oparciu o informacje zamieszczone w formularzu wniosku o przyjęcie do przedszkola).

  
   2. W pierwszej kolejności powinny zostać przyjęte dzieci zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

  
   3. W kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące, mające jednakową wartość, kryteria:

      a) wielodzietność rodziny kandydata (ośdwiadczenie),
     b) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegowydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
      c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (jw.),
      d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (jw.),
      e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (jw.),
      f) samotne wychowywania kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),
     g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
  
   4. Następnie należy uwzglednić następujące kryteria :

      a) kandydat jest wychowankiem placówki oświatowo-wychowawczej - 35 pkt. (zaświadczenie z placówki),
      b) oboje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata płacą podatki w Rzeszowie - 2 0 pkt (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego za 2012 lub 2013r.),
      c) jedno z rodziców ( prawnych opiekunów) kandydata płaci podatki w Rzeszowie - 10 pkt.(kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego za 2012 lub 2013r.),
      d) oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują lub uczą sie w trybie dziennym - 10 pkt (zaświadczenie z zakładu pracy, uczelni lub szkoły, wydruk z CEIDG),
      f) jedno z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym - 5 pkt.(zaświadczenie z zakładu pracy, uczelni lub szkoły, wydruk z CEIDG),
      g) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola - 2 pkt.

II.  Szkoły

1) Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, w pierwszej kolejności przyjmuje się - na podstawie zgłoszenia rodziców- dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2) Określa się nastepujące kryteria naboru do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, punkty przyznawane za poszczególne z nich oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:
   a) kontynuacja nauki w ramach danego zespołu szkół - 15 pkt.,
   b) uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły (zespołu szkół) - 15 pkt.,
   c) zamieszkiwanie w odległości nie większej niż 3 km od szkoły (zespołu szkół) - 5 pkt.,
   d) zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w odległości nie większej niz 3 km od szkoły (zespołu szkół) - 5 pkt. (zaświadczenie z zakładu pracy),
   e) wielodzietność rodziny kandydata - 5 pkt.(oświadczenie),
   f) niepełnosprawność kandydata - 5 pkt.(orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

3) Określa sie następujące kryteria naboru do gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz do gimnazjum integracyjnego, punkty przyznawane za poszczególne z nich oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:
   a) oceny z pięciu przedmiotów ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej: język polski, matematyka, przyroda, historia i społeczeństwo, język obcy - maks. 30 pkt.(świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej),
   b) wzorowa ocena z zachowania na  świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej - 6 pkt.( (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej),
   c) bardzo dobra ocena zachowania na  świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej - 5 pkt.(świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej),
   d) dobra ocena zachowania na  świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej - 4 pkt.(świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej),
   e) wynik sprawdzianu - maks. 40 pkt. (zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu),
   f) świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 4 pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej),
   g) uzyskanie tytułu finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - 10 pkt. (zaświadczenie z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie),
   h) kontynuacja nauki w gimnazjum integracyjnym w ramach danego zespołu szkół - 20 pkt.,
   i)  uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły lub zespołu szkół - 5 pkt.,
   j) wielodzietność rodziny kandydata - 5 pkt.(oświadczenie),
   k) niepełnosprawność kandydata - 5 pkt. (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

4) Należy jednocześnie pamiętać, że o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, którzy są przyjmowani z urzędu. Jeśli przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5) Liczebność oddziałów ogólnodostepnych powinna wynosić:
   a) w I klasie szkoły podstawowej- nie więcej niż 25 uczniów,
   b) w szkole podstawowej- średnio 25 uczniów,
   c) w gimnazjum- średnio 27 uczniów,
   d) w szkole ponadgimnazjalnej (szkole dla dorosłych)- nie mniej niż 34 uczniów (słuchaczy).

6) W roku szkolnym 2014/2015 podziału uczniów I klasy publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej , dokonując podziału, może przyjąć ucznia do klasy I, odstępując od tej zasady.

7) Liczebność oddziałów integracyjnych i specjalnych określa rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
  

Informacja o Punkcie Przedszkolnym w SP 9


1) Uchwała Nr LXIX/1288/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów  plik .pdf  212KB

2)  Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXIX/1288/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014r. - ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W RZESZOWIE  plik .pdf  360KB

3) 
Uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów   plik .pdf 836KB