Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
powrót do strony głównej

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III rzeszowskich szkół podstawowych

   Nasza szkoła znalazła się wśród 24 szkół podstawowych Rzeszowa, które biorą udział w projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III rzeszowskich szkół podstawowych". Projekt ten realizowany jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszów, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III dostosowane do zdiagnozowanych  potrzeb edukacyjnych uczniów i ich możliwości.
   We wrześniu Zespół ds Diagnozy klas I - III, w skład którego wchodzą wychowawcy kl. I-  III oraz pedagog szkolny dokonali diagnozy uczniów pod względem ich potrzeb edukacyjnych. W wyniku tej diagnozy wybrano dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z trudnościami w opanowaniu umiejętnosci matematycznych. Uczniowie ci wezmą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu. Zajęcia będą się odbywać w 3 grupach w roku szkolnym 2011/2012. Do współpracy zaproszeni też będą rodzice wybranych dzieci. zostaną oni zapoznani z regulaminem projektu, a warunkiem udziału ich dzieci w zajęciach będzie wyrażenie pisemnej zgody.
   W listopadzie zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów i uczennic zgodnie z  Regulaminem uczestnictwa w projekcie. Rodzice uczniów i uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie będą zobowiązani do złożenia w szkole Deklaracji uczestnictwa w projekcie i Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   W Szkole Podstawowej  nr 9 w ramach projektu planowane są następujące typy zajęć:
1) zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją;
2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
   Mamy nadzieję, że zajęcia pomogą uczniom z problemami edukacyjnymi i będą wsparciem w ich rozwoju.

pedagog szkolny
Anna Pięta 
Informacja o projekcie  .pdf 94 KB
Regulamin   .pdf 621 KB

     
  
Człowiek - najlepsza inwestycja
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych
numer projektu: WND-POKL.09.01.02-18-149/11
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013
 
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Podziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów.
Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.
Wartość projektu: 1 923 051,47 PLN
Kwota dofinansowania: 1 923 051,47 PLN
Okres realizacji: 01.08.2011 r. – 30.07.2013 r.

Opis projektu:


   Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III z 24 szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Miasto Rzeszów dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych. Projekt jest uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom klas I ─ III rzeszowskich szkół podstawowych w ramach indywidualizacji (wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego), która jest stałym sposobem funkcjonowania szkoły i zapewnienia odpowiedniej jakości nauki. Wśród problemów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Rzeszowa pozostaje zapewnienie możliwości wyrównania szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdiagnozowane problemy i uzdolnienia uczniów świadczą o potrzebie zastosowania indywidualizacji nauczania, co pozwoli również na zmniejszenie lub/i całkowitą eliminację czynników wpływających na nierówność szans uczniów w procesie kształcenia oraz rozwijanie ich umiejętności.


Zakres rzeczowy projektu:

Projekt obejmuje:
1.    Przeprowadzenie następujących rodzajów zajęć dla uczniów klas I – III:
    a)    zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
    b)    zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
    c)    gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
    d)    zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
    e)    zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
    f)    zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.
2.    Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Efekty realizacji projektu:

Realizacja wyżej wymienionych działań przyczyni się do:
1.    Poprawy umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania.
2.    Poprawy sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijania zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych.
3.    Rozwijania umiejętności radzenia sobie z uczuciami i stresem oraz asertywności.
4.    Zwiększenia aktywności ruchowej oraz wyrobienia nawyków zachowywania prawidłowej postawy ciała.
5.    Zniwelowania lub/i wyeliminowania wad wymowy uczniów.


Stan realizacji projektu:

ROK 2011

W dniu 28 lipca Gmina Miasto Rzeszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

W dniu 3 sierpnia Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W dniu 21 września podpisano umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Miasto Rzeszów.


We wrześniu w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie została przeprowadzona diagnoza uczniów uczęszczających w roku szkolnym do klas I oraz zostały zebrane informacje, czy uczniowie zdiagnozowani w 2010 roku potrzebują jeszcze wsparcia.
Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III powołany przez dyrektora każdej z 24 szkół podstawowych.

Zarządzeniem Nr VI/335/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2011 r. został ustalony Regulamin uczestnictwa w projekcie.


28 października zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców do przeprowadzenia zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów w 24 rzeszowskich szkołach podstawowych.


W listopadzie została zakończona rekrutacja uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych biorących udział w projekcie. Zespół nauczycieli z każdej szkoły podstawowej, powołany przez dyrektora, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, utworzył listę podstawową i rezerwową uczestników projektu.


30 listopada został ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu.


1 grudnia został rozstrzygnięty przetarg na realizację zajęć dodatkowych. Wyłoniono firmę NZOZ PODKARPACKIE Centrum Logopedyczne ,,GADUŁA” S.C. do przeprowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją; zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu podstawowych umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz firmę Fundacja na rzecz pomocy społecznej ,,PROMYK” do przeprowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.


W drugiej połowie grudnia rozpoczęła się realizacja zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu.


23 grudnia został ogłoszony przetarg na dostawę komputerów, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, stolika pod projektor i oprogramowania w ramach projektu.


ROK 2012

27 stycznia ponownie został ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne, Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej i Część III Pozostałe pomoce dydaktyczne.

28 lutego zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, stolika pod projektor i oprogramowania w ramach projektu. W marcu została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą.


W terminie do 17 kwietnia dostarczono do 24 szkół podstawowych objętych projektem ww. sprzęt i oprogramowanie.


18 kwietnia zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych: Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej.


25 kwietnia został ponownie ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne oraz Część II Pozostałe pomoce dydaktyczne.


28 maja zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne oraz Część II Pozostałe pomoce dydaktyczne.


W terminie do 1 czerwca dostarczono do szkół podstawowych objętych projektem pomoce dydaktyczne – Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej.


15 czerwca zostały zakończone zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne realizowane w ramach projektu.


Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. projekt pn.: ,,Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych” będzie kontynuowany w roku szkolnym 2012/2013.


W lipcu została podpisana umowa z wykonawcą na dostarczenie ww. pomocy dydaktycznych.


Zarządzeniem Nr VI/762/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. został ustalony Regulamin uczestnictwa w projekcie.


W terminie do końca października w szkołach podstawowych została przeprowadzona diagnoza oraz rekrutacja uczniów na zajęcia do projektu. Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli powołany przez dyrektorów każdej z 24 szkół podstawowych. Ww. zespół odpowiedzialny jest za opracowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III. Do Biura Projektu zostały również przekazane listy podstawowe oraz listy rezerwowe uczestników projektu.


Aktualnie w Biurze Projektu przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy do przeprowadzenia zajęć w roku szkolnym 2012/2013.